کارخانه اخبار اقتصادی رسانه ها عربستان

کارخانه: اخبار اقتصادی رسانه ها عربستان عربستانی اخبار بین الملل

درخواست ملاقات با مقامات کشور عزیزمان ایران ، گروگانگیری در پاریس

یک مرد مسلح که مدعی است با خود بمب دارد، چند نفر را در پاریس به گروگان گرفته و خواهان مذاکره با مقامات سفارت کشور عزیزمان ایران در فرانسه است. ..

ادامه مطلب