کارخانه اخبار اقتصادی رسانه ها عربستان

کارخانه: اخبار اقتصادی رسانه ها عربستان عربستانی اخبار بین الملل

تصویر العمل «هوتن شکیبا» به افتتاح جنجالی استخر

هوتن شکیبا به اتفاقات و حواشی مربوط به افتتاح یک استخر در فراشبند استان فارس تصویر العمل نشان داد. تصویر العمل «هوتن شکیبا» به افتتاح جنج..

ادامه مطلب